Fundacja została utworzona w 2016 roku, tworzą ją Ratownicy GOPR. Nadrzędnym celem jej działalności jest wspieranie
i rozwój ratownictwa górskiego oraz ratowników i ich rodzin.

Fundacja, zgodnie ze swoim statutem, wspomaga działalność GOPR m.in. poprzez:

— aktywne wspieranie ratowników w zakresie doskonalenia szkoleniowego oraz wyposażenia sprzętowego (naprawa i modernizacja sprzętu, rozwój infrastruktury GOPR i nowych technologii podnoszących jakość i skuteczność działań ratunkowych),
— prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjne (szkolenia, warsztaty i prezentacje na terenie całego kraju) realizowane pod szyldem „Akademii GOPR”, których celem jest zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom w górach,
— udzielanie wsparcia ratownikom i ich rodzinom oraz emerytom i rencistom GOPR, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobami, kalectwem, ubóstwem, sytuacjami losowymi,
— publikacje i działalność wydawniczą.
— wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
— realizację projektów wsparcia na rzecz psów ratowniczych GOPR – poprawy warunków szkolenia zwierząt, ich leczenia, zakupu specjalistycznego sprzętu, rozbudowy bazy szkoleniowej,
— budowanie świadomości społecznej, jak również rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach oraz na zorganizowanych tere- nach narciarskich, także przez pomoc stypendialną dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
— wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
— wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotni- cze Pogotowie Ratunkowe,
— wspieranie działalności szkoleniowej ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
— promowanie ochrony środowiska górskiego oraz prowadzenie działalności charytatywnej.
Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Fundację tworzy:

● Zarząd Fundacji GOPR

Roman Dziedzic – Prezes Zarządu Fundacji GOPR
Grzegorz Pawlik – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji GOPR
Marian Sajnog – Sekretarz Zarządu Fundacji GOPR

● Rada Fundacji GOPR

Marta Skórzak – Przewodnicząca Rady Fundacji GOPR
Daniel Chojnacki – Członek Rady Fundacji GOPR
Grzegorz Sus – Członek Rady Fundacji GOPR
Krzysztof Mroszczak – Członek Rady Fundacji GOPR
Karolina Kiwior – Członek Rady Fundacji GOPR
Łukasz Felcenloben – Członek Rady Fundacji GOPR
Kamil Martin – Członek Rady Fundacji GOPR

Adres rejestrowy:
34-500 Zakopane, ul. Józefa Piłsudskiego 65

Adres korespondencyjny:
Biuro Fundacji GOPR 51-162 Wrocław
ul. Jana Długosza 59-75 klatka C, piętro II
Tel.: +48 602 648 992, e-mail: fundacja@gopr.pl
NIP: 736-172-15-98 REGON: 36399936000000 KRS: 0000607021

Fundacja GOPR